Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

WebIQ: gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem aan de Jansbinnensingel 19, 6811 AK, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68115946.
Opdrachtgever: De (rechts)persoon met wie WebIQ een overeenkomst van opdracht heeft gesloten.
Overeenkomst: Een overeenkomst, waarvan deze algemene voorwaarden onderdeel uitmaken, waarbij Opdrachtgever aan WebIQ opdracht verstrekt tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of verrichten van diensten.
Schriftelijk: Alle mogelijke schriftelijke bescheiden (zoals Overeenkomst / brief / fax), zo ook e-mailberichten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1.
Deze algemene voorwaarden maken deel uit en zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en WebIQ, en alle daarmee verband houdende werkzaamheden van WebIQ.

2.2.
Opdrachtgever met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend met de toepassing daarvan op een later met WebIQ gesloten Overeenkomst akkoord te zijn.

2.3
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met WebIQ zijn overeengekomen. De afwijkingen gelden dan alleen voor de desbetreffende Overeenkomst en niet voor eventuele opvolgende overeenkomsten, tenzij WebIQ en Opdrachtgever dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4
De toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever of van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarbij WebIQ voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van de diensten en inzet van derden.

2.6
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet of niet geheel geldig of van toepassing is/zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. WebIQ en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) overeen te komen, ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde (niet geldige) bepaling(en) waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.7
WebIQ behoudt zich het recht voor de inhoud van de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever word hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht uiterlijk 14 dagen voor het in werking treden van de nieuwe algemene voorwaarden.

2.8
Indien Opdrachtgever de gewijzigde algemene voorwaarden niet accepteert, blijven de oorspronkelijke algemene voorwaarden van kracht, tenzij dit redelijkerwijs niet van WebIQ gevergd kan worden.

Artikel 3: Offertes en Aanbiedingen

3.1
Alle offertes en aanbiedingen van WebIQ, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn geheel vrijblijvend.

3.2
Elke offerte is uitsluitend gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij WebIQ mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van voornoemde informatie.

3.3
Indien door Opdrachtgever wijzigingen zijn aangebracht in de offerte, maken deze wijzigingen eerst deel uit van de Overeenkomst na schriftelijke bevestiging van deze wijzigingen door WebIQ.

3.4
De prijzen in bedoelde aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst

4.1
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat WebIQ een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard c.q. heeft bevestigd.

Tevens komt de Opdracht tot stand doordat WebIQ feitelijk is gestart met de uitvoering van het in het kader van de Overeenkomst uit te voeren werkzaamheden, vooraf gegaan dan wel gevolgd door schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door WebIQ aan Opdrachtgever. Ten aanzien van wijzigingen in de offerte door Opdrachtgever blijft artikel 3.3 onverkort van toepassing.

4.2
Ten aanzien van de inhoud van een mondelinge overeenkomst is bepalend hetgeen daaromtrent blijkt uit de administratie en/of aantekeningen van WebIQ.

4.3
Een wijziging van de Overeenkomst komt alleen tot stand doordat WebIQ deze wijziging schriftelijk heeft aanvaard. Indien tijdens de uitvoering van een Overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen, zullen de meerkosten daarvan aan Opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 5: De uitvoering van de Overeenkomst

5.1
De in verband met de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden beogen te leiden tot een positief resultaat. WebIQ zal zich inspannen om een goed resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal (kunnen) worden bereikt.

5.2
De eventueel door WebIQ opgegeven termijnen zijn steeds streeftermijnen en gelden niet als fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen leidt niet tot een tekortkoming aan de zijde van WebIQ.

Artikel 6: Verplichtingen Opdrachtgever

6.1
Tijdens de duur van de Opdracht stelt Opdrachtgever tijdig alle relevante, voor de uitvoering van de Opdracht, noodzakelijke gegevens aan WebIQ ter beschikking. De Opdrachtgever staat in staat voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid, ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WebIQ zijn verstrekt, heeft WebIQ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.2
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de content op zijn afgenomen product bij WebIQ.

6.3
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van gevoelige informatie gebruikt of verzameld in zijn product.

6.4
Opdrachtgever dient het product op een zorgvuldige manier te gebruiken. Opdrachtgever zal zorg dragen voor onder andere de volgende zaken: respecteren van intellectuele eigendomsrechten van derden, geen content plaatsen die in strijd is met de wet dan wel content plaatsen die beledigend is of inbreuk maakt op privacy van derden, verspreiden van virussen of andere content (malware) die schade toebrengt aan apparatuur of software van derden.

Artikel 7: Rechten van WebIQ

7.1
Indien sprake is van verzuim aan de zijde van Opdrachtgever, dan heeft WebIQ het recht om de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Daartoe behoort ook het recht om de website c.q. webshop van Opdrachtgever te blokkeren (op “zwart” te zetten).

7.2
WebIQ is niet verplicht een offerte en/of aanbieding te doen.

7.3
WebIQ behoudt zich het recht voor tussentijds optredende kostenverhogende factoren van al haar producten en diensten door te berekenen aan Opdrachtgever. Indien mogelijk, wordt Opdrachtgever hiervan, 30 dagen voor het intreden van de wijzigingen, op de hoogte gesteld.

Artikel 8: Ingang en duur van de Hosting & Licentieovereenkomst

8.1
De Overeenkomst voor hosting & licentie wordt aangegaan voor een periode van minimaal 24 maanden wordt telkens stilzwijgend verlengd met een periode twaalf maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Als ingangsdatum geldt het moment van de livegang van de website/webshop.

8.2
Tenzij anders overeengekomen, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst door schriftelijke opzegging beëindigen. de Overeenkomst beëindigen door schriftelijke opzegging per einde van de lopende contractsperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal drie maanden.

8.3
Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst tussentijds (zonder gerechtelijke tussenkomst) en voorts met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot schadevergoeding te beëindigen, in het geval de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, of indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan haar is verleend.

8.4
In het geval WebIQ haar activiteiten staakt dan wel liquideert, behoudt WebIQ zich het recht voor om met inachtneming met een opzegtermijn van drie maanden, de Overeenkomst eenzijdig op te zeggen zonder aanspraak op vergoeding.

8.5
Opzegging door een der partijen, dan wel beëindiging van de Overeenkomst door WebIQ geeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van wat reeds betaald is dan wel gefactureerd is.

8.6
Opzegging dient schriftelijk te geschieden met ontvangst- en leesbevestiging. Daarnaast geldt de schriftelijke bevestiging door de andere partij dat zij de opzegging heeft ontvangen eveneens als een rechtsgeldige opzegging.


Artikel 9: Overmacht

9.1
Indien een partij als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan een verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst jegens de andere partij kan voldoen dan wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2
Er is sprake van overmacht in het geval een niet-toerekenbare tekortkoming van een partij in de nakoming van de Overeenkomst jegens de andere partij.
Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in de elektronische communicatielijnen, aanval op de servers van WebIQ, brand, ontploffing en andere calamiteiten, terrorisme, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van het personeel van WebIQ.

9.3
Partijen dienen elkaar van een (dreigende) overmacht zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

9.4
Beide partijen hebben het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeelte te beëindigen, nadat de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd en voor zover de overmacht situatie dat rechtvaardigt.

9.5
Indien er sprake is van overmacht aan de zijde van WebIQ heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, zo ook niet als WebIQ als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1
De totale aansprakelijkheid van WebIQ wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis voortvloeiende uit de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade, tot maximaal de bedongen prijs van die fase van de Overeenkomst waarop de tekortkoming betrekking heeft.
Indien de tekortkoming betrekking heeft op de hosting & licentieovereenkomst dan wordt de bedongen prijs als bedoeld in de voorgaande volzin vastgesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar.
Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om de prestatie van WebIQ aan de gesloten overeenkomst te laten beantwoorden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.

10.2
Aansprakelijkheid van WebIQ voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 10.1, is uitgesloten.

10.3
WebIQ is voorts niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever ingeschakelde derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever of enige derde van door WebIQ geleverde of ter beschikking gestelde zaken, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten.

10.4
Opdrachtgever vrijwaart WebIQ en eventueel door haar ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden ter zake van schade voortvloeiende uit aan WebIQ geleverde en of ter beschikking gestelde zaken of producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van WebIQ en Opdrachtgever bovendien aantoont dat haar ter zake geen enkel verwijt treft.

10.5
Opdrachtgever kan de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een met WebIQ gesloten overeenkomst slechts inroepen, nadat Opdrachtgever WebIQ deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld en WebIQ ook na het verstrijken van de daarbij gestelde redelijke termijn tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, teneinde WebIQ in staat te stellen daarop adequaat te reageren.

Artikel 11: Betalingen

11.1
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door WebIQ aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder dat aftrek, korting of verrekening is toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

11.2
De genoemde prijzen en de bijkomende vergoedingen zijn altijd exclusief de toepasselijke BTW tenzij anders overeengekomen.

11.3
Bij overschrijding van de termijn zoals genoemd in de bepaling 11.1 is Opdrachtgever direct in verzuim (zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist) en zij is vanaf de datum waarop de verschuldigde betaling opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling daarover de wettelijke rente verschuldigd (of een ander rentepercentage indien partijen dat in de Overeenkomst zijn overeengekomen).

11.4
Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast de in 11.3 bedoelde rente, tevens alle in redelijkheid door WebIQ in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten verschuldigd, welke zullen bedragen 15% (vijftien procent) van het totale factuurbedrag met een minimum van € 250,- onverminderd het recht van WebIQ om de werkelijke gemaakte kosten, waaronder eventuele te maken gerechtelijke kosten, aan Opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

11.5
WebIQ heeft ook recht op het honorarium indien de Overeenkomst (tussentijds) wordt beëindigd en Opdrachtnemer werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst heeft uitgevoerd.

11.6
Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 12: Intellectueel eigendomsrechten

12.1
Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere gegevens en zaken die door WebIQ aan Opdrachtgever zijn geleverd of ter beschikking gesteld, berusten uitsluitend bij WebIQ. Opdrachtgever krijgt een niet exclusief en niet overdraagbaar recht gebruik te maken van de geboden diensten/producten van WebIQ.

12.2
Na beëindiging van de Overeenkomst verliest Opdrachtgever alle rechten tot gebruik van
diensten/producten en intellectuele eigendommen van WebIQ.

12.3
Indien Opdrachtgever zulks wenst, is WebIQ bereid om op initiatief van Opdrachtgever bij het einde van de Overeenkomst de rechten met betrekking tot het ontwerp van de website/webshop over te dragen. Onder ontwerp in de zin van dit artikel wordt verstaan hetgeen in fase 1 van de Overeenkomst tot stand is gekomen.

12.4
Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het beschikbaar stellen van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etcetera), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel gebruik, bewerking, installatie of incorporatie in een website/webshop.
Opdrachtgever vrijwaart WebIQ tegen elke aanspraak van een derde, dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde. De (gerechtelijke) kosten die WebIQ moet maken in verband met onderhavig artikel zijn voor Opdrachtgever.

12.5
Indien en alleen voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

Artikel 13: Privacy

13.1
Opdrachtgever gaat tijdens het tot stand komen van het voorstel akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

13.2
Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte persoonsgegevens aan WebIQ. Indien wijzigingen plaatsvinden meldt Opdrachtgever deze zo spoedig mogelijk aan WebIQ.

Artikel 14: Webdesign

14.1
WebIQ programmeert volgens de W3C webstandaarden. Het kan echter voorkomen door gebruik van specifiek JavaScript het niet mogelijk is de code gevalideerd te krijgen. WebIQ kan op geen enkele manier hiervoor aansprakelijk gesteld worden in welke vorm dan ook. WebIQ zal zich in deze gevallen wel inspannen de website te testen op verschillende platformen om te verschillen zo klein mogelijk te houden.

14.2
WebIQ ondersteunt standaard de nieuwste twee versies van Internet Explorer (Windows), Firefox (Windows en Mac OSX), Chrome (Windows en Mac OSX) en Safari (Mac OSX). In andere en/of verouderde browsers kan WebIQ niet garanderen dat de website volledig functioneert en/of aansluit bij het beoogde design.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

15.1
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing

15.2
Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.